ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ دﻓﺘﺮ ﻓﻌﺎل در ﺗﻬﺮان ، ﻣﺸﻬﺪ و اﻫﻮاز دارﯾﻢ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ زودی دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد را در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ، ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ و ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﺮان ﻣﺎداﮐﺘــﻮ

ﺗﻬﺮان،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﺧﺴﺮو، ﭘﻠﺎک 581، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮ

دﻓﺘﺮ اﻫﻮاز ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اهواز،خیابان شهید وهابی، بین ۱۰ و ۱۱ کیان آباد ساختمان مهندسان طبقه اول واحد ۳

دﻓﺘﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﻣﺸﻬﺪ، اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎز، روﺑﺮوی ﭘﻞ آﻣﻮزﮔﺎر،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮ

 

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎداﮐﺘــﻮ

اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز، ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد،ﻓﺎز 3 ، ﻗﻄﻌﻪ 3754

فرم تماس با ما