ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ

دفتر تهرانﺷﻌﺒﻪ اﻫﻮازﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸﻬﺪﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺷﺘﻬﺎرد
آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار – دورکاری
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ

دفتر تهران
آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم – ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﻌﺒﻪ اﻫﻮاز
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸﻬﺪ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار – دورکاری
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺷﺘﻬﺎرد
آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
خانم، آقا– ﺗﻤﺎم وﻗﺖ – دارای سابقه کار
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری دوﺳﺘﺎﻧﻪ

امکان پیشرفت شغلی

روابط سالم و همدلانه همکاران

امکان یادگیری و آموزش در حین کار

توسعه شایستگی

1

تعیین مهارت‌ها و تبیین شرح وظایف جهت استخدام در جایگاه شغلی جدید

2

ارسال آگهی‌های جذب در سایت‌های جابینجا و ای استخدام و ... یا رسانه‌های کاریابی دیگر توسط کارشناس جذب و استخدام

3

دانلود رزومی‌های ارسالی به تفکیک محل و جایگاه شغلی توسط کارشناس جذب و استخدام

4

تفکیک رزومی‌ها و انتقال آن به شاخه منتخب

5

دسترسی یا ارسال رزومی‌ها به مدیران واحدها جهت انتخاب رزومی‌های برتر

6

تماس با متقاضیان منتخب و تنظیم قرار مصاحبه با هماهنگی مدیران

7

برگزاری جلسات مصاحبه با مشارکت مدیر منابع انسانی و مدیر واحد و اعلام نظرات روی فرم مصاحبه پر شده توسط متقاضی

8

استعلام از محل کار قبلی و ارزیابی آن توسط کارشناس جذب و ارائه گزارش به مدیر منابع انسانی

9

تمهیدات مربوط به چک لیست ورود پرسنل توسط کارشناس جذب و ارائه گزارش مربوطه به مدیر منابع انسانی جهت اقدامات مرتبط

10

تماس با متقاضیان تایید شده جهت اعلام تاریخ شروع به کار و دریافت مدارک استخدامی

11

آشناسازی همکار جدید با محیط کار و بخش‌های مختلف شرکت

12

راهنمایی و همراهی با همکار جدید جهت تسلط یافتن بر روند اجرای امور و وظایف

همکاران ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﺎداﮐﺘﻮ

دکتر محمد هادی تقوی

مدیر اجرایی و روابط عمومی

دکتر محمد هادی تقوی

مدیر اجرایی و روابط عمومی

ما در ماداکتو برای شما در هر جایگاه شغلی، دوره‌های تخصصی و مهارتی متناسب را تدارک دیده‌ایم.

شبنم هدایت نیا

مدیر داخلی

شبنم هدایت نیا

مدیر داخلی

محیط کار شرکت ماداکتو دوستانه و بدون حاشیه است.

محسن صداقت فرد

مدیر خرید و تدارکات

محسن صداقت فرد

مدیر خرید و تدارکات

کمیته رفاهی شرکت ماداکتو از مزایای ویژه شرکت به شمار می‌رود.

4
نمایندگی

مهندس محمد حسین ماکوییان

مدیر اجرایی مشهد

مهندس محمد حسین ماکوییان

مدیر اجرایی مشهد

مسیر شغلی کارکنان شرکت ماداکتو هدفمند طراحی شده است.

مهندس وحید صمدی

مدیر تولید

مهندس وحید صمدی

مدیر تولید

شایسته سالاری از ارزش‌های مهم شرکت ماداکتو است.