ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ‌ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮔﺮوه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎداﮐﺘﻮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل‌ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، اراﺋﻪ داﻧﺶ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮده و ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه و داﺋﻤﯽ روی آن ﻗﻀﯿﻪ داﺷﺘﻪ و دارد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل‌ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، پورتال ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ورود ﺑﻪ پورتال ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮ

1

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

2

به صورت همیشگی در دسترس کارفرمایان محترم می باشد

3

قابلیت رهگیری درخواست ارائه شده از طریق پورتال یا تلفنی

4

قابلیت گزارش گیری مدیریتی از خدمات درخواست شده و نحوه پاسخگویی به آنها (کلیه درخواست های رسیده ار پورتال ها و تلفنی)

5

قابلیت دسترسی به بانک دانش(FAQ)

6

درخواست سرویس در هر ساعتی از شبانه روز می تواند انجام شود

7

قابلیت ارائه بازخورد به مدیران و کارشناسان گروه مهندسی ماداکتو دریافت فیدبک آن فراهم می باشد

8

در سریع ترین زمان ممکن توسط کارشناسان گروه مهندسی ماداکتو درخواست ها بررسی شده و متناسب با نیاز و درخواست ارائه شده حرکت بعدی شکل گرفته و به اطلاع کارفرمای محترم می رسد

9

امکان پیام رسانی و اطلاع رسانی ویژه به کاربران پورتال

وارد پورتال ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﻫﺮ زﻣﺎن آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.