اتوماسیون حضور و غیاب

   سامانه هوشمند ماداکتو پیشرو در تولید نرم افزارهای امنیتی، نرم افزار کنترل ورود و خروج کارمندان MD-Time 4 را با استفاده از آخرین فناوری روز و درک نیازهای امروزه سازمان‌ها و شرکت‌ها و حتی کسب و کارهای کوچک تولید کرده است.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ