اتوماسیون کنترل دسترسی تحت ویندور آنلاین2 MD-ACCESS

اتوماسیون کنترل دسترسی تحت ویندور آنلاین2 MD-ACCESS

با استفاده از نرم افزار کنترل دسترسی نظارت و کنترل بر ترددها به صورت دقیق انجام گرفته و امکان استخراج گزارشات متنوع را فراهم می‌آورد.استفاده از اتوماسیون MD-Access 2 در سازمان ها و ادارات مختلف ، بیمارستان ها و انبارها و ... راهگشای مدیران موفق بوده و در حفظ نظم و امنیت یادیگر خواهد بود.

  • پایگاه داده SQL SERVER
  • زبان برنامه نویسی C# .NET
  • رابط کاربری ویندوز
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ Technical Specifications Brochure


امکان گزارش گیری از کلیه ورود و خروج‌ها در بازه‌های زمانی مشخص | اجازه ورود ، X تعداد از افراد گروه
N امکان ایجاد محدودیت تردد افراد یک گروه به تعداد مشخص در یک روز، به این معنی که در یک روز X بار ورود به داخل سالن داده نشود. اُمین شخص از گروه N+1
امکان تعریف بازه زمانی روزانه و هفته ای برای تردد افراد (مثلا از ساعت 8 الی 21 فقط روزهای زوج)
امکان تعریف بازه‌های زمانی متفاوت برای گروه‌های مختلف
امکان تعریف مدت اعتبار در نرم افزار، برای هر فرد و هر گروه، مثلا 1 ماهه، 1 ساله و ( بصورتی که بعد از تاریخی معین اثر انگشت فرد بصورت اتومات از روی دستگاه شماره 2 حذف یا غیرفعال گردد.
امکان غیرفعال کردن اثر انگشت یک گروه یا فرد از طریق نرم افزار، بدون نیاز به حذف دستی آن‌ها در دستگاه‌ها
امکان حذف یک یا چند گروه، و یک یا چند فرد از نرم افزار و پیرو آن، امکان انتقال اصلاح ایجاد شده به دستگاه شماره 2 بدون نیاز به حذف آن‌ها در دستگاه شماره 1
امکان خارج کردن یک یا چند فرد از یک گروه و پیرو آن، امکان انتقال اصلاح ایجاد شده به دستگاه شماره 2 بصورتی که اگر فرد عضو هیچ گروهی نباشد، اجازه ورود نداشته باشد.
امکان انتقال یک یا چند فرد از گروه

قابلیت‌ها

تعریف نامحدود گروه و محدوده زمانی دسترسی


اعمال تنظیمات کنترل دسترسی بر روی دستگاه


مشاهده ورود و خروج از درب‌ها بصورت آفلاین


تعریف دستگاه‌ها به تعداد نامحدود


دارای خروجی گزارشات HTML


امکان باز کردن درب توسط نرم افزار


امکان باز کردن درب توسط نرم افزار


کاربر همزمان شبکه 1 نفر


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

اتوماسیون کنترل دسترسی ماداکتو تحت ویندوز بوده و با استفاده از دستگاه‌های ورود و خروج و سایر دستگاه‌هایی که قابلیت access control دارند، ترکیب مناسبی خواهند بود. با استفاده از نرم افزار کنترل دسترسی نظارت و کنترل بر ترددها به صورت دقیق انجام گرفته و امکان استخراج گزارشات متنوع را فراهم می‌آورد. استفاده از اتوماسیون MD-Access 2 در سازمان‌ها و ادارات مختلف، بیمارستان‌ها و انبارها و ... راهگشای مدیران موفق بوده و در حفظ نظم و امنیت یا دیگر خواهد بود. نرم افزار کنترل دسترسی آنلاین ماداکتو با زبان برنامه نویسی C# و .NET نوشته شده و بر روی ویندوز نصب می شود. استفاده از پایگاه داده SQL Server قابلیت تعریف نامحدود گروه و محدوده زمانی دسترسی را فراهم ساخته است. از مهم ترین ویژگی نرم افزار اکسس کنترل ماداکتو مشاهده کلیه ورود و خروج از درب‌ها بصورت آنلاین و امکان باز کردن درب توسط نرم افزار است که باعث سهولت و صرفه جویی در زمان شده و از این رو برای اماکن پر تردد خصوصی و دولتی بسیار مناسب است. با استفاده از نرم افزار اکسس کنترل MD-Access 2 می‌توانید تعداد نامحدود دستگاه کنترل ورود و خروج به اتوماسیون اضافه کنید و از کلیه عملیات دستگاه‌ها گزارشات دقیق برای کنترل و بهبود فرآیند داشته باشید.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد

اهمیت تجربه کاربری

در طراحی محصولات نرم‌افزاری ماداکتو تلاش کرده‌ایم تجربه کاربری خوشایندی برای شما ایجاد کنیم. طراحی زیبا و دسترسی ساده و سریع به امکاات نرم افزار در مرکز تلاش‌های همکاران ما در واحد تولید نرم افزار

تسهیل فرآیندهای سازمان

نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای ماداکتو به سازمان‌های و کسب‌وکارها کمک می‌کند، فرآیندهای اداری خود را به بهینهترین شیوه ممکن اجرا کنند و بهره‌وری را در سازمان خود بالا ببرند.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ