ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻧﯿﻢ ﻗﺪ ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد (Gate Speed) ﻣﺪل G703-MD

ﮔﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ ﻣﺪل G207-MD | زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﺬرﮔﺎه ﻋﺮﯾﺾ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﯿﺖ ﺳﻮﯾﻨﮓ G207-MD ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دارای ﺑﺪﻧﻪ و ﺷﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﯿﻞ steel Stainless ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 1.5 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
دارای ﺑﺎﻟﻪ ﭘﻠﺎﮐﺴﯽ ﮔﻠﺎس راﻫﺒﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 021 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
دارای ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ دو ﺳﻮﯾﻪ Directional-Bi اﻣﮑﺎن ﺗﺮدد ﺑﻪ ﺻﻮرت ۲ﻃﺮﻓﻪ ( ورود و ﺧﺮوج)
اﻣﮑﺎن ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮔﯿﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎزNO ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺴﺘﻪ CN
اﻣﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻧﻪ ﮔﯿﺖ ،ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪﻧﻪ ﮔﯿﺖ ۱۰۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
دارای راﺑﻂ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻠﺎن ﺣﺮﯾﻖ
اﻣﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻋﺮض ﺑﺎز ﺷﻮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد ﺗﺎ 58 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ، ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۵۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺗﯽ ، اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه و رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ، ﮐﻠﯿﺪ ﻓﺸﺎری، ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ژﺗﻮن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮدد ﻣﺎداﮐﺘﻮ ﺑﺼﻮرت آﻧﻠﺎﯾﻦ
دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ Examine-Self در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻠﺎت ﻓﻨﯽ ، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری.
دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺒﻮر ﺷﺨﺺ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺒﻮر از ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ( Tailgate )
دارای ﺳﻨﺴﻮر در ﺑﺪﻧﻪ ﮔﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻋﺒﻮر دوﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﺎ از دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ( ۶ ﺳﻨﺴﻮر در ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ)
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد
اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﮔﯿﺖ
دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ LED ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه
دارای ورودی ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار و آﻟﺎرم ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﻣﺴﯿﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﯿﺖ ۰.۳ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻟﯽ ۱ ﺛﺎﻧﯿﻪ
دارای ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮ روی ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد
دارای اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

توضیحات

ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻧﯿﻢ ﻗﺪ G411-MD

ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻧﯿﻢ ﻗﺪ Turnstile Height Half ﻣﺪل G411-MD دو راﻫﺮو از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻟﺎ و درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﻟﺎ (ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ) و … ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻓﺮاد در اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ادارات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  • دارای ﺑﺎﻟﻪ ﭘﻠﺎﮐﺴﯽ ﮔﻠﺎس راﻫﺒﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 120 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
  • دارای ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ دو ﺳﻮﯾﻪ Directional-Bi اﻣﮑﺎن ﺗﺮدد ﺑﻪ ﺻﻮرت ۲ﻃﺮﻓﻪ ( ورود و ﺧﺮوج)
  • اﻣﮑﺎن ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﮔﯿﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎزON ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺴﺘﻪ NC
  • اﻣﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد ﺑﺪﻧﻪ ﮔﯿﺖ ،ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪﻧﻪ ﮔﯿﺖ 100 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
  • دارای راﺑﻂ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻠﺎن ﺣﺮﯾﻖ
  • اﻣﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻋﺮض ﺑﺎز ﺷﻮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد ﺗﺎ 85 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ، ﻋﺮض ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد اﺳﺘﺎﻧﺪارد 55 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ