کارخانه‌ها

اهمیت استفاده از راهکارهای ماداکتو در کارخانه‌ها


کارخانه و مراکز صنعتی از جمله مکان‌هایی هستند که تردد و حضور و غیاب افراد از ارکان مدیریتی برای آنها به حساب می‌آید.

درحالیکه امنیت و بازرسی، پرداخت دستمزد و ارزیابی‌های داخلی تحقیق و توسعه به آمار زمان کارکرد افراد نیاز دارد و محاسبات دستی و غیریکپارچه موجب اتلاف انرژی و زمان می شود، درحالیکه احتمال خطای آن هم بالاست.

با کمک گرفتن از راهکارهای مختلف و یکپارچه سازی نرم‌افزاری و سخت ابزاری سیستم کنترل تردد کارخانه‌ها می‌توان در هزینه و زمان نیروی انسانی صرفه جویی کرد و علاوه بر نظارت آنی و همیشگی بر تمامی امور حضور و غیاب و تردد، از نیروی کار برای پیشبرد اهداف دیگر تولید و صنعت بهرمند شد.

راهکارهای ماداکتو در کارخانه‌هاراهبندهای خودرویی ماداکتو به کمک آنتن‌های بردبلند بدون نیاز به اپراتور و نگهبان، تردد خودروهای مختلف کارکنان و سرویس رفت و آمد و خودروهای حمل‌ و نقل را ثبت می‌کنند و در صورتیکه دسترسی برای هر کدام از آنها تعریف شده باشد به کمک یکپارچه سازی سیستم‌های داخلی تمامی فرامین دسترسی به صورت خودکار صادر می‌شود.

برای اجازه خروج ابزارآلات و تجهیزات و تمامی اقلام مهم در کارخانه‌ها می‌توان از برچسب یا تگ‌ها استفاده کرد که ورود و خروج و مکان آنها قابل پیگیری ثبت باشد.

کارکنان و افرادی که ورود مکرر به کارخانه و محوطه‌های کارگاهی دارند با گذر کردن از گیت‌های نفررو که مجهز به دستگاه حضور و غیاب باشند، به صورت خودکار وارد لیست‌های مربوط به خود می‌شوند. همچنین گیت‌های ضدعفونی‌کننده یا هایژنیک برای کارخانه‌ها و صنایعی کارایی دارد که لازم است استانداردهای بهداشتی خاصی در آنها رعایت شود.

سیستم‌های حضور و غیاب حضور افراد را ثبت می‌کنند تا کار محاسبات دستمزد و عملیاتی را تسهیل کنند. سخت ابزار و نرم افزار گشت و نگهبانی هم یکی دیگر از تجهیزات تسهیل کننده امور مدیریتی و حراستی کارخانه‌ها به شمار می‌روند.

مزیت‌های استفاده از راهکارهای ماداکتو در کارخانه‌ها

- تسهیل امور رفت و آمد
- عدم نیاز به نیروی نظارتی برای ورود و خروج
- یکپارچه سازی نرم افزاری و سخت ابزاری
- کاهش پیچیدگی فرایندهای نظارتی و مدیریتی

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی کارخانه ها

  • کاهش وقت و انرژی و هزینه در امور مربوط به حراست و نظارت
  • امکان دسترسی فوری به آمار تردد در بخش نظارت و حراست
  • تسهیل ورود و خروج کارکنان و تکریم بیشتر حقوق افراد
  • دسترسی و کنترل نامحسوس بر عملکرد کارکنان
  • حفاظت از حریم و امنیت داخلی کارخانه
  • ثبت و ذخیره سازی فوری و آسان تردد افراد و ورود و خروج خودروها و اقلام و تجهیزات

محصولات مرتبط ماداکتو

ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

دانلود کاتالوگ محصولات

کاتالوگ محصولات ماداکتو

اﺧﺒﺎر ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر