ساختمان‌های فوق امنیتی و برج‌ها

ساختمان‌های فوق امنیتی و برج‌ها

برج ها و ساختمان های فوق امنیتی عضو مهمی از زندگی امروزی به شمار می‌آیند. تراکم جمعیت و نیازهای زندگی شهری، انسان‌ها را در شرایطی جدید قرارداده است. انسان ها باید برای زندگی و انجام کارهای وابسته به گردش امور جامعه در ساختمان‌هایی زندگی یا کار کنند که گنجایش افراد زیادی را در خود داشته باشند.

برج‌ها و ساختمان‌های بلند به دلیل ساختار ویژه‌ای که دارند از مکان‌هایی به شمار می‌روند که باید امنیت آنها به خوبی و تا حد زیادی تامین شود. ساختمان‌های دیگری هم هستند که به دلیل فعالیت یا محل قرارگیری یا هر دلیل خاص دیگر باید از درجه بالایی از امنیت برخوردار باشند. به همین دلیل کنترل تردد و نظارت بر ورود و خروج از این ساختمان‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کند. شرکت دانش بنیان ماداکتو راهکارهای ویژه‌ای برای کنترل تردد ساختمان‌هایی که به امنیت بالا نیاز دارند تدارک دیده است.

مزایای استفاده از راهکارهای امنیتیراهکارهای امنیتی زمانی که هماهنگ و متصل به سیستم‌های کنترل تردد دیگر و نرم افزارهای مخصوص کنترل دسترسی باشند، می‌توانند علاوه بر نظارت و صدور مجوز برای رفت و آمدها، عملیات حضور و غیاب را هم انجام دهد و میزان دسترسی هر فرد را بسته به مسئولیتی که دارد، کنترل کنند. همچنین گزارش‌گیری از این سیستم در هر لحظه امکان پذیر باشد. به این ترتیب میزان حضور هر فرد از هر مکانی قابل کنترل و پیگیری خواهد بود.

نیازمندی‌های خاص ساختمان‌های امنیتی و برج‌هابرای حراست، حفاظت و جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز و حتی ورود اجسام غیرمجاز می‌توان از گیت‌های فلزیاب استفاده کرد و برای بالا بردن بیشتر امنیت، مراجعان به ساختمان‌ها بسته به شرایط خاص خود از چند مرحله راهکار عبور کنند.

در این ساختمان‌ها به دلیل حساسیت زیاد یا تردد بالا لازم است که میزان دسترسی افراد محدود شود یا سطوح مختلفی برای دسترسی به مکان های خاصی برای ساکنین و کارمندان و بازدیدکنندگان به طور جداگانه در نظر گرفته شود.

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی صاحبان ساختمان‌های فوق امنیتی و برج‌ها

  • کنترل تردد افرادی که وارد می‌شوند
  • نظارت دقیق و بدون خطا بر ترددها
  • ممانعت از ورود افراد و اجسام غیرمجاز
  • تنظیم سطوح متفاوت دسترسی برای افراد
  • پیگیری میزان حضور افراد در مکان‌های مختلف ساختمان و برج

محصولات مرتبط ماداکتو

ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

دانلود کاتالوگ محصولات

کاتالوگ محصولات ماداکتو

اﺧﺒﺎر ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر