مدارس و دانشگاه‌ها

بررسی کلی راهکارهای مدارس و دانشگاه‌هاامنیت مدارس و دانشگاه‌ها یکی از دغدغه‌های جدی تمام افرادیست که به این مکان‌ها رفت و آمد دارند. استفاده از ابزار نظارتی و کنترل دسترسی در این مکان‌ها باعث بالا رفتن سطح امنیت و آسودگی بیشتر خانواده‌ها و کارکنان مجموعه می‌شود.

راهکارهای مختلف شرکت دانش بنیان ماداکتو را می‌توان با یکدیگر ترکیب کرد تا به بهترین میزان امنیت مورد نیاز دست‌یافت. تجهیزاتی که می‌توان به عنوان راهکار در امنیت مدارس و دانشگاه‌ها استفاده کرد عبارتند از: گیت‌های کنترل تردد ، دستگاه‌های حضور و غیاب ، سیستم‌های کنترل دسترسی، اتوماسیون مدارس، اتوماسیون تردد دانشجویان، اتوماسیون تردد خوابگاهی، اتوماسیون سلف سرویس و...

می‌توان از انواع قفل‌های الکترونیک یا ریدرها برای کنترل دسترسی کارکنان و دانش آموزان یا دانشجویان به آزمایشگاه‌ها و انبار و بخش‌های دیگر این مکان‌ها استفاده کرد.

طرز استفاده از راهکارهای مختلف ماداکتو در مدارس و دانشگاه‌هاورود افراد از طریق گیت‌های نفررو کنترل می‌شود، معمولا به همراه گیت‌ها از دستگاه‌های حضور و غیاب نیز استفاده می‌شود که برای احراز هویت افراد از مشخصات بیومتریک مثل چهره و اثر انگشت استفاده می‌کنند. همچنین از کارت، رمز، برچسب یا راه دیگری برای صدور مجوز می‌توان استفاده کرد.

اگر برای کنترل دسترسی و استفاده از مکان‌های خاص در ورودی هر مکان یک دستگاه ریدر متصل به سیستم یکپارچه تعبیه شده باشد، می‌توان برای استفاده‌کنندگان محدودیت‌های زمانی برای استفاده یا ورود به هر مکان تعریف کرد و همچنین به راحتی از همه ترددها گزارش گرفت. از سوی دیگر همه افراد نمی‌توانند به این مکان‌ها دسترسی داشته باشند و امکان بروز مشکل به حداقل خواهد رسید.

مزایای استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری کنترل تردد ماداکتو در مدارس و دانشگاه‌ها- سطح بندی کنترل دسترسی افراد

- جلوگیری از تردد افراد غیرمجاز

- امکان نظارت لحظه‌ای بر وضعیت داخلی ساختمان‌ها و کلاس‌ها

- گزارش‌گیری از تردد افراد

- کاهش هزینه‌های تامین امنیت

- امکان ارسال پیامک تردد دانش آموزان مدارس به والدین

- افزایش نظم و انضباط

خواسته‌های مدیران مدارس و روسای دانشگاه

  • امنیت و آرامش محیط آموزشی
  • استفاده بهینه از وقت و هزینه به کمک راهکارهای کنترل تردد و کنترل دسترسی
  • تفکیک تردد و سطح بندی دسترسی دانش آموزان و دانشجویان از کارمندان
  • مدیریت هوشمند و نامحسوس تردد و دسترسی افراد
  • گزارش‌گیری دقیق و سریع از ورود و خروج و دسترسی افراد
  • عدم نیاز به حضور نگهبان و مامور حراست به شکل فیزیکی

محصولات مرتبط ماداکتو

ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ‌ﻣﺎداﮐﺘﻮ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

اﻣﯿﺮ رﺿﺎﯾﯽ - ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

دانلود مقالات مرتبط

کاتالوگ محصولات ماداکتو

اﺧﺒﺎر ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر