اتوماسیون گشت و نگهبانی

اتوماسیون گشت و نگهبانی

نرم افزار گشت و نگهبانی | دستگاه گشت و نگهبانی برای بالا بردن امنیت طراحی شده است به این روش که بعد از نصب تگ‌های مربوطه در نقاط مورد نظر برای نگهبانی پرسنل مربوط به گشت زنی باید طبق ترتیبی که از قبل تعریف شده به نقاط مورد نظر رفته و بعد از نزدیک کردن دستگاه مربوطه که همراه پرسنل است.به تگ‌های کار شده حضور خود را در آن نقطه ثبت کرده و در پایان هر شیفت گشت زنی با استفاده از کابل USB اطلاعات را به نرم افزار مربوطه در سیستم منتقل کنند.

  • پایگاه داده SQL SERVER
  • زبان برنامه نویسی C# .NET
  • رابط کاربری ویندوز
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺗﺒﻂ
01 /
وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎ Technical Specifications Brochure


کاربری آسان و قابل نصب بر روی انواع سیستم عامل‌های ویندوز
امکان تعریف زمان‌های گشت زنی و زمان‌های بازدید
اتصال دستگاه به کامپیوتر از طریق پورت USB
مجهز به آلارم ویژه جهت هوشیاری نگهبان
تعریف احکام کاری برای هر نگهبان و اختصاص کارت بدون تماس یا اثر انگشت به هر نگهبان
کاربری آسان و قابل نصب بر روی انواع سیستم عامل‌های ویندوز
بررسی خودکار عملکرد نگهبان
دارای نرم افزار به زبان فارسی
کنترل هوشیاری نگهبان
تعریف نگهبانان مختلف

قابلیت ویرایش اطلاعات ثبت شده


قابلیت پشتیبان گیری اتوماتیک از گزارشات نرم افزار


گزارش از میزان کارایی هر نگهبان


ارائه گزارش از ردیابی نگهبان


تعيين نقاط سركشی و مسیرهای سرکشی


گزارش از تعداد نقاط سر کشی توسط نگهبان


گزارش جامع از عملکرد نگهبانان


PDF کاتالوگ محصول

توضیحات محصول

نرم افزار گشت و نگهبانی | دستگاه گشت و نگهبانی برای بالا بردن امنیت طراحی شده است به این روش که بعد از نصب تگ‌های مربوطه در نقاط مورد نظر برای نگهبانی پرسنل مربوط به گشت زنی باید طبق ترتیبی که از قبل تعریف شده به نقاط مورد نظر رفته و بعد از نزدیک کردن دستگاه مربوطه که همراه پرسنل است.به تگ‌های کار شده حضور خود را در آن نقطه ثبت کرده و در پایان هر شیفت گشت زنی با استفاده از کابل USB اطلاعات را به نرم افزار مربوطه در سیستم منتقل کنند.

آن را در 360 درﺟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﻃﻠﺎﻋﺎت و ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد

اهمیت تجربه کاربری

در طراحی محصولات نرم‌افزاری ماداکتو تلاش کرده‌ایم تجربه کاربری خوشایندی برای شما ایجاد کنیم. طراحی زیبا و دسترسی ساده و سریع به امکاات نرم افزار در مرکز تلاش‌های همکاران ما در واحد تولید نرم افزار

تسهیل فرآیندهای سازمان

نصب و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای ماداکتو به سازمان‌های و کسب‌وکارها کمک می‌کند، فرآیندهای اداری خود را به بهینهترین شیوه ممکن اجرا کنند و بهره‌وری را در سازمان خود بالا ببرند.

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ

PDF کاتالوگ محصول

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮ

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ