20000
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ
20
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ
30000
ﺗﺮدد ﺳﺎﻟﺎﻧﻪ
4
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ماداکتوگیت

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎور‌ی‌ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ

ﭼﺮا ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری

تیم فنی و متخصص برای تولید اتوماسیونها نرم افزارهای مورد نیازو شخصی سازی نرم افزارهای موجود

ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﮔﯿﺖ‌ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد

ارائه راهکاری های جامع درحوزه سیستم های کنترل ترددو امنیتی

ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ

کارخانه تولید محصولات سخت افزاری با متخصصین مجرب

داﺷﺘﻦ ﺗﯿﻢ
ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﺘﺨﺼﺺ

بیش از 50 نمونه گیتهای متنوع نفر و خودرویی

ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش

تیم پشتیبانی متخصص برای ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان با وجود دفاتر مرکزی در نقاط مختلف کشور

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت

ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت

ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺗﯿﻢ ﻣﺎ در ﺗﻠﺎش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ

ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت

ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

تجهیزات خریداری شده از شرکت ماداکتو برای نیازهای بانک مناسب بوده و مجموعه همکاران ما در واحد پشتیبانی از فرآیندهای فروش، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مذکور رضایت دارند..

ابوالفضل سالم، رییس اداره پشتیبانی بانک اقتصاد نوین

ما از تلاش همکاران شرکت ماداکتو در بهبود سطح کیفیت سیستم حضور و غیاب و گیت‌های کنترل تردد بسیار ممنونیم. امیدواریم در آینده هم بتوانیم از تجربه و دانش شرکت ماداکتو در حوزه‌های فناوری حفاظتی استفاده کنیم.

فلورا آسا ، معاون اداره کل امور کارکنان و پشتیبانی سازمان هواپیمایی کشوری

بهبود سیستم‌های تردد و فناوری حفاظتی ورود و خروج در سازمان ما بعد از همکاری با ماداکتو چشم‌گیر و قابل توجه بوده است. از تلاش کارکنان شرکت ماداکتو قدردانی می‌کنیم.

سیدغلامرضا موسوی، مشاور ارشد معاون منابع انسانی قوه قضاییه

در چند سال گذشته که سازمان ما از گیت‌های کنترل تردد و سیستم‌های کنترل دسترسی ماداکتو استفاده می‌کند، از خدمات و محصولات این شرکت رضایت داریم. خدمات پس از فروش و پشتیبانی این شرکت هم مناسب و مفید بوده است.

سید حسین موسویان، مدیر پشتیبانی سازمان صنایع دریایی

شرکت ماداکتو نرم‌افزارهای مدیریت تردد اماکن ورزشی و شهرک سینمایی شرکت ملی گاز ایران را پیاده‌سازی کرده است. ما از خدمات این شرکت راضی هستیم و برایشان موفقیت آرزو داریم.

محمدرضا حشمت مهاجر، رییس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران

اﺧﺒﺎر ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮگیت