ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ دﻓﺘﺮ ﻓﻌﺎل در ﺗﻬﺮان ، ﻣﺸﻬﺪ و اﻫﻮاز دارﯾﻢ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ زودی دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد را در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ، ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ و ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ دﻓﺘﺮ ﻓﻌﺎل در ﺗﻬﺮان ، ﻣﺸﻬﺪ و اﻫﻮاز دارﯾﻢ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ زودی دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد را در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ، ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ و ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﺮم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ

[contact-form-7 id="1068" title="contact page"]

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻬﺮان ﻣﺎداﮐﺘــﻮ


ﺗﻬﺮان،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﺧﺴﺮو، ﭘﻠﺎک 581، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮ

+9821-49705000

+9821-49705000

دﻓﺘﺮ اﻫﻮاز ﻣﺎداﮐﺘﻮ


اﻫﻮاز، ﮐﯿﺎﻧﭙﺎرس، دوم ﺷﺮﻗﯽ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت،ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ، واﺣﺪ 613

+9861-33920142

+9861-33920142

دﻓﺘﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎداﮐﺘﻮ


ﻣﺸﻬﺪ، اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎز، روﺑﺮوی ﭘﻞ آﻣﻮزﮔﺎر،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎداﮐﺘﻮ

+9851-36155

+9851-36155

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎداﮐﺘــﻮ


اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز، ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد،ﻓﺎز 3 ، ﻗﻄﻌﻪ 3754

+9821-49705000

+9821-49705000