نرم افزار حضور و غیاب MD-Time 4

ویژگی‌ها

  • یکپارچه سازی کلیه سخت افزارها و امکان تجمیع اطلاعات و لینک نرم افزار
  • ارائه خدمات توسط واحد پشتیبانی ماداکتو
  • عدم نیاز به هزینه مجدد جهت تعویض دستگاه‌ها حداقل تا بیست سال آینده
  • افزایش سرعت تردد پرسنل و تشویق پرسنل به نظم و حضور به موقع
  • عدم امکان تقلب و امکان مشاهده آنی تردد توسط واحد مدیریت
  • کاهش هزینه تعمیرات و خدمات دستگاه‌های حضور و غیاب شرکت‌های مختلف
  • استفاده از کارتابل اداری (حضور و غیاب احکام پرسنلی)
  • امکان اعمال قوانین خدمات کشوری